மொன்ரியல் துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்
514-272-2956   Admin Login        English   Français

Our Location

Durkai Amman Koyil
271 Jean-Talon West, Montreal
Quebec, H2R 2X8

Montreal Durkai Temple © 2019 All Rights Reserved - Contact Webmaster